(Wersja z dnia 01.01.2019 r.)

Każda osoba korzystająca ze strony www.maanu.eu powinna zapoznać się z niniejsza polityką prywatności („Polityka prywatności”). Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

Kto jest administratorem danych osobowych Klientów?

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest MAANU z siedzibą przy ul. Leszczyńskiej 12, (00-339) Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1182217727 („Administrator”).
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów obejmuje: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, login i hasło Klienta, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie („Dane Osobowe”).

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Dane Osobowe Klientów?

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w następujących celach:
 2. zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony www.maanu.eu – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. świadczenia usługi prowadzenia Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji Konta na żądanie Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 4. realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem strony www.maanu.eu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres 7 lat, licząc od momentu zakończenia realizacji usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. wysyłania newslettera– do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie Danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności uniemożliwi nam świadczenie tych usług.

Jakie prawa przysługują Klientom w związku z przetwarzaniem ich Danych Osobowych?

 1. Każdy Klient, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do dotyczących go Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych.
 2. Każdy Klient, którego Dane Osobowe są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2
  00-193 Warszawa

W jaki sposób chronione są Dane Osobowe Klientów?

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zabezpiecza je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kto może mieć dostęp do Danych Osobowych Klientów?

Dostęp do przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Klientów będą mieć upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Danych (w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia strony internetowej) – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z zawartych z Administratorem umów. Ponadto, Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości – jednak jedynie na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw.„ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia, za pomocą którego Klient przegląda strony internetowe (np. komputer, tablet, telefon komórkowy). Serwer uzyskuje dostęp do tych plików przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu.
 2. Strona internetowa www.maanu.eu wykorzystuje pliki sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze strony, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
 3. Strona internetowa www.maanu.eu wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki niezbędne do korzystania z usług dostępnych na stronie www.maanu.eu., w szczególności do przeglądania oferty, logowania na Konto i dokonywania zakupów;
  2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem strony www.maanu.eu;
  3. pliki statystyczne, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobach korzystania z serwisu www.maanu.eu;
  4. pliki funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień dotyczących logowania i preferencji dotyczących wyglądu strony (na przykład wybranego języka, rozmiaru czcionki);
  5. pliki reklamowe, które umożliwiają otrzymywanie przez Klientów treści reklamowych dostosowanych odpowiednio do ich zainteresowań.
 4. Użytkownicy mogą samodzielnie zdecydować, czy i jakie pliki cookies akceptują na swoim urządzeniu. W celu dokonania zmian związanych z obsługą plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.maanu.eu stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę z plików cookies w celach wyżej określonych.
 5. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług dostępnych na stronie internetowej www.maanu.eu.